خانه

شرکت کیمیا پارس کوهپایه تولید کننده انواع کود های گوگردی و همچنین تولید کننده کودهای کشاورزی ازته و انواع سولفاتهای معدنی مورد استفاده در کشاورزی می باشد . این شرکت با بهره گیری از توان علمی و کاربردی متخصصین کشاورزی در گرایشهای مختلف و همکاری علمی مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاهی و تجربه کشورهای پیشرفته مبادرت به تولید این محصولات نموده ،تا گام موثری به سوی خود کفایی و دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور عزیزمان ایران باشد .
  فقر مواد غذایی در اراضی کشاورزی ، PH بالا،آهکی بودن خاک ها ،کمبود موادآلی خاک و کاهش میزان بارندگی سبب گردیده تا پتانسیل تولید محصولات کشاورزی کاهش قابل توجهی یابد . مواد آلی سولفور ،مواد جاذب الرطوبه قو ی و عناصر مورد نیاز برای گیاهان از ارکان مهم حاصلخیزی خاک به شمار می روند .که این شرکت در تمامی ترکیبات کودی خود از این مواد بهره گرفته است . در این جا به طور خلاصه یکسری از فواید این مواد ذکر می گردد:

 1)ساختن اسیدهای آمینه و در نتیجه پروتئین ها (گوگرد )
2)استفاده از مواد آلی و مواد جاذب الرطوبه به همراه گوگرد عمل اکسید اسیون بیولوژیکی گوگرد را تسریع می بخشد .
3)تنظیم PHخاک و افزایش جذب عناصر غذایی مورد نیاز (گوگرد)
4)ضد عفونی نمودن خاک ها از لحاظ انواع قارچ ها و بیماری ها(گوگرد)
5)از بین بردن بذر علف های هرز(گوگرد )
6)اصلاح خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی خاک (مواد آلی و گوگرد )
7)خاصیت تبادل یونی بالا ،ایجاد محیط متخلخل در اطراف ریشه جهت افزایش قدرت نگهداری آب (موادجاذب الرطوبه)
8)کاهش تنش های قلیایی و آهکی بودن خا ک ها (گو گرد)